Polyrhythm Inc.

  • technology inspired passion.
  • CEO Hitoshi Yunoki